Thesis 2019, Kaiqing Xu, Xueying Wang

Thesis 2019, Kaiqing Xu, Xueying Wang

Modular Affordable Housing Units