Parametric Fabrication 1_2017-18 - Shuhui Li, Shuyan Bai, Qiaoyang Zhang

Parametric Fabrication 1_2017-18 – Shuhui Li, Shuyan Bai, Qiaoyang Zhang

3D printing on textiles-soft moulds